Algemene voorwaarden

Opleiding tot docent

Keizerstraat 24, 4811HL BREDA
tel.: 06 – 27909543    

Kvk: 53347323 Breda
BTW: NL 002040795B62    

Artikel 1: Toelating en selectie

Topais bepaald welke (aankomend) docent er wordt toegelaten door middel van selectie.

  1. De locatie van de lerares. (zie exclusief contract)
  2. Competenties waarover de toekomstige lerares moet beschikken.

Artikel 2: Duur van de opleidingen

De duur van de opleidingen staan vermeld op de site van Topais.  

Artikel 3: Kosten

De totale kosten van de opleidingen staan vermeld op de site. Dit betreffend volledige opleidingen die tot stand zijn gekomen door:

  1. Inschrijvingen
  2. Lesboeken
  3. Lesgelden
  4. Examengelden
  5. Kosten materialen

Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de lerares naar Breda en visa versa en de verblijfkosten tijdens de opleidingen, komen geheel voor rekening van de (aankomende) docent.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen, welke vorm de lerares kiest moet voor aanvang van de opleidingen bijgeschreven staan op de rekening.

Alle vormen van betalingen worden op in bevestigingsbrief genoteerd. Wanneer de lerares het totaalbedrag in termijnen betaalt, met of zonder voorschot, dan krijgt de lerares een bijlage waarin de duur van de termijnen staan vermeld en het bedrag. 

Artikel 5: Bedenktijd, annulering en tussentijdse beëindiging

Binnen 14 dagen na de inschrijving kan deze zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de potentiële lerares nog niet van start is gegaan.

Deze intrekking dient schriftelijk ( via mail) te geschieden. Na deze bedenktijd van 14 dagen is de lerares tenminste € 50,- administratiekosten verschuldigd.

Bij tussentijdse beëindiging tijdens de opleidingen bestaat er geen recht op restitutie, specifieke *uitzonderingen daargelaten. De maandelijkse aflossingen blijven tot het einde van de opleidingen opeisbaar.

* uitzonderingen: plotseling ziekte of ongeval.

Artikel 6: Lesboeken en lesmaterialen

Bij aanvang van de opleiding krijgt de lerares het de eerste module van de opleiding met lesmaterialen uitgereikt. De daarop komende lesboeken worden pas uitgereikt na afronding van een module of examen.

Topais betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controleren van de door hen gemaakte lesboeken en zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. De modevakscholen staan evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.). De intellectuele eigendomsrechten op de door Topais uitgegeven lesboeken blijven te allen tijde bij de rechthebbenden.

Het gebruik van de lesboeken anders dan voor de opleidingen van lerares is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden. Het tijdens opleidingen aan de lerares ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Topais worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de opleidingen.

Artikel 7: Tentamens en examens

Topais werkt conform evaluatie reglement. Tentamens worden na een module van een opleidingen afgelegd. De examens voor lerares worden na een afgeronde opleiding afgenomen, maar nog niet uitgereikt aan de lerares. Na de leraressenopleiding met bijbehorende stage worden alle diploma`s van de afgelegde examens in 1 keer uitgereikt.

Artikel 8: Exclusief contract

Bij aanvang ontvangt de potentiële docent een exclusief contract met vermelding van zaken die ten gunste komen voor de docent. In dit contract wordt onder andere de lesruimte van de lerares vermeld met daarbij het alleen recht met een straal van 10 km. Binnen deze straal bevindt zich geen concurrentie van anderen. Dit contract wordt overgedragen tijdens de eerste les.

Artikel 9: Overmacht

Ingeval van ziekte van de docent van een modevakschool zich inspannen ofwel de betreffende docent te vervangen ofwel vervangende data voor de gemiste lessen te vinden binnen het betreffende opleidingsjaar.

Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Topais geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de docent te hebben voldaan en deswege heeft de potentiële docent geen recht op verdere schadevergoeding en restitutie van het opleidingsgelden.

De door de docent verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De docent heeft als dan ook geen recht op restitutie van de opleidingsgelden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De docent van de aangesloten modevakscholen geeft haar opleidingen en adviezen naar eer en geweten De aangesloten modevakscholen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 11: Ontbinding

De aangesloten modevakscholen en Topais zijn bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 12: Klachtenprocedure

Inhoudelijke klachten die betrekking hebben met de opleiding evenals examens dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend.
Per post: Topais, Keizerstraat 24, 4811 HL Breda.

Per mail: info@topais.eu en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten worden binnen 3 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 3 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt om uitsluitsel te kunnen geven. Het oordeel van Topais is voor de modevakscholen bindend; eventuele consequenties worden door de aangesloten modevakschool snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Opleidingen tot docent: costumière, specialisatie opleiding, docent

Omschrijving

Totaalbedrag

Betaling (en)

1 keer, 10% korting

€ 1.480,00

€ 1.332,00

2 termijnen +

5% administratie kosten

€ 1.554,00

1e en 2e termijn:   € 619,50 

 

4 termijnen +

5% administratie kosten

€ 1.554,00

1e t/m 4 termijn:   € 388.50

6 termijnen +

5% administratie kosten

€ 1.554,00

 

1e t/m 6 termijn:    € 259,00

Maandelijkse afbetaling 24 maanden + 10% administratie kosten

€ 1.627,20

maandelijks:  € 67,80

Termijn betalingen met voorschotten. ( alleen voor opleidingen tot docent)

Omschrijving

Standaard opleidingen

Standaard opleidingen 

+ specialisatie opleiding (en)

Voorschot 6 maanden + € 15 administratiekosten

en 18 termijnen

€ 639,00

€ 104,00

€ 1.050,00  

€ 258,75    

 € 1.255,00

 €  310,00

Voorschot 3 maanden + € 15 administratiekosten

en 18 termijnen

€ 327,00

€ 104,00

€ 532,50    

 € 635,00

€ 207,00   

 € 248,00